Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

_______________________________________

 

SEAL-NAVIJÁKY s.r.o.

U Panelárny 539/6a
772 00 Olomouc-Chválkovice
IČ: 25873687
DIČ: CZ25873687

zapsané v obchodním rejstříku vedeném spisová značka C 23674 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

https://www.seal-navijaky.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti SEAL-NAVIJAKY S.R.O., se sídlem U panelárny 539/6a, identifikační číslo: 25873687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského úřadu v Ostravě , oddíl C, vložka 23674 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese seal-navijaky.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 

 • Spotřebitelem je pro účely těchto Obchodních podmínek každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím smlouvu nebo s ním jinak jedná.

 

 • Podnikatelem je pro účely těchto Obchodních podmínek ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v těchto Obchodních podmínkách pro podnikatele.

 

 • Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

 

 • Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

 • Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 • Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

 

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

 

 • Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle, než nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

 

 • Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 • Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

 

 • Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 • Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

 

 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

 

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 • V případě, že Kupující učiní Objednávku jinak, než prostřednictvím e-shopu (telefonicky, e-mailem, osobně či jinak), zašle mu Kupující na e-mailovou adresu návrh parametrů Kupní smlouvy. Tento návrh není nabídkou ve smyslu § 1732 odst. .1 občanského zákoníku. 3.9. Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.

 

 • Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací) Kupujícímu, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

 

 • V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

 

 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Panelárny 539/6a; 772 00; Olomouc-Chválkovice;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 86-6582970257 / 0100(dále jen „Účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 

 • Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

 • Prodávající může od Kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží předem.

 

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

 

 • V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

 

 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 

 • V případě prodlení Kupujícího, který je podnikatelem, s úhradou kupní ceny nebo jiné platby dle Kupní smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť započatý den prodlení.

 

 • V případě prodlení Kupujícího, který je podnikatelem, s úhradou kupní ceny nebo jiné platby dle Kupní smlouvy delším než 30 dnů vzniká Kupujícímu povinnost zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 5 % z dlužné částky včetně DPH.

 

 • V případě prodlení Kupujícího, který je podnikatelem, s úhradou kupní ceny nebo jiné platby dle Kupní smlouvy delším než 30 dnů, je dále Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

 

 • Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu případně vzniklé újmy v plné výši.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – SPOTŘEBITELÉ

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy:
 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto Obchodních podmínek.

 

 • V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zaslat zboží zpět v původním obalu.

 

 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající poté vrací pouze peněžní prostředky ceny zboží bez dopravy.

 

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 

 • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 • Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 • Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 • Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě zásahu tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu, epidemie).

 

 • Kupující bere na vědomí, že pokud nepřevezme zboží v místě a čase dohodnuté dodávky, porušuje tímto svou povinnost převzít zboží řádně a včas a dostává se tímto do prodlení s převzetím zboží. V případě prodlení Kupujícího, který je podnikatelem, s převzetím zboží, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo na náhradní dodání na náklady Kupujícího. Kupující je v případě prodlení s převzetím zboží povinen uhradit taktéž náklady související s uskladněním zboží u dopravce.

 

 • V případě prodlení Kupujícího, který je podnikatelem, s převzetím zboží delším než 30 dnů, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a zároveň je Prodávající povinen, bez ohledu na své zavinění, uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny vč. DPH. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za níž byla sjednána smluvní pokuta, včetně škody přesahující smluvní pokutu a dále nároku na úhradu dopravy spojené s dodáním zboží.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

 

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 • Projeví-li se vada u zboží, zakoupeného Kupujícím, který je spotřebitelem, v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 • Je-li vada odstranitelná, může se Kupující, který je spotřebitelem, domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

 • Projeví-li se odstranitelná vada u zboží, zakoupeného Kupujícím, který je podnikatelem, má Kupující právo na opravu věci. Na slevu z ceny má Kupující právo až v situaci, kdy oprava není možná nebo v případě této volby ze strany Prodávajícího.

 

 • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy seal@seal-navijaky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 • Kupující nemůže postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy či povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 

 • Kupující není oprávněn na zajištění svých pohledávek vůči Prodávajícímu využít zadržovací právo ke zboží Prodávajícího.

 

 • V případě výskytu vad na zboží nebo službách není tímto dotčena povinnost Kupujícího, který je podnikatelem zaplatit kupní cenu a další platby dle Kupní smlouvy.

 

 • V případě Kupujícího, který je podnikatelem, si Prodávající vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do okamžiku úhrady veškerých pohledávek z titulu příslušné Kupní smlouvy a Obchodních podmínek. Kupující hradí veškeré náklady vynaložené na případnou dopravu zboží s výhradou vlastnictví zpět Prodávajícímu.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

9.1.   Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od Kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 

9.2.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

9.3.    Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v Objednávce, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.2.  Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

10.3.  Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

10.4.  Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

 

10.5.  Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování SEAL-NAVIJAKY s.r.o., U Panelárny 539/6a, 772 00 Olomouc-Chválkovice, adresa elektronické pošty seal@seal-navijaky.cz, telefon (+420) 602 520 086.

 

 

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE: 28.11.2022


 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete nám jej v případě, že chcete odstoupit od uzavřené smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu nebo adresu sídla, případně jej podepsat elektronicky a zaslat na uvedenou e-mailovou adresu.

 

Adresát

Web:                                  seal-navijaky.cz

Prodávající:                        SEAL-NAVIJAKY s.r.o.

Se sídlem:                          U Panelárny 539/6a, 772 00 Olomouc-Chválkovice

IČ/DIČ:                               25873687/CZ25873687

E-mailová adresa:              seal@seal-navijaky.cz

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o _______________________________

 • Datum objednávky ______________
 • Číslo objednávky  ______________
 • Číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků ______________
 • Jméno a příjmení spotřebitele ____________________________
 • Adresa spotřebitele ____________________________
 • Email ______________
 • Telefon ______________

 

 

V ______________ dne ______________


______________________________________

Podpis